Stugor

Allmänna villkor

Incheckning

Incheckning sker från kl. 15:00 fram till receptionens stängning. Vänligen meddela oss i god tid om du räknar med sen ankomst.

Utcheckning

Om inte annat avtalats med receptionen skall stugan vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.

Får vi inte kontakt med dig har vi rätten att flytta ut dina tillhörigheter/bagage för att möjliggöra städ inför kommande gäst. Vi kommer att debitera er för städ.

Är stugan inte städad debiteras en städkostnad på minst 500 SEK och ytterligare 500 SEK för varje påbörjad timme.

Avbokningsvillkor
 1. Gratis avbokning upp till en vecka innan incheckning, förskottsbetalningen återfås med undantag för serviceavgiften på 27 SEK.
 2. Med mindre än en vecka kvar tas en administrativ avgift på 250 SEK ut och eventuell resterande förskottsbetalning återbetalas.
 3. Med mindre än 24 timmar kvar till incheckning tar vi första natten som administrativ avgift och eventuell resterande förskottsbetalningen återfås.
 4. OBS! Avbokning måste bekräftas av personal. Att inte dyka upp räknas inte som en avbokning och inga pengar kommer återbetalas. 
Ombokning

Om du vill ändra datum för din bokning får du göra det upp till en vecka innan utan extra kostnad – under förutsättning att det på det datum du vill byta finns ledigt.

Bokningsbekräftelse

Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Den innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast. Bokningen blir bekräftad först vid mottagen förskottsbetalning. 

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när vi erhållit förskottsbetalning från dig om inget annat annat överenskommits med oss.

Nycklar 

Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad. Kostnaden kommer att faktureras.

Åldersgräns för bokning och tillträde 

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Legitimering vid incheckning kan komma att ske. 

Skador/förlust

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, servicehus och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Den som skadar byggnader, material eller inventarier på campingen, eller gästers ägodelar, kan göras ersättningsskyldig.

Andrahandsuthyrning 

Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut stugan i andra hand. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Försäljning 

Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingens tillstånd. 

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som upptäcks vid tillträde, t.ex undermålig städning, ska omgående rapporteras till personalen. Görs inte detta inom 60 min från tillträde kan vi ej erbjuda någon kompensation.

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta ska ske skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för anläggningens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Skador

Mindre skador på inventarier ersätts av hyresgästen med rimlig summa om vi efter samråd kommer fram till att så är skäligt efter dom rådande specifika omständigheterna för situationen.

Totalförstörda inventarier ersätts av hyresgästen enligt följande prislista.

Är det något som är sönder eller fattas i stugan meddela receptionen omgående, så kan vi åtgärda problemet så fort som möjligt (enligt punkt 5 i hyresvillkoren).

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

 • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

 • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än ovanstående men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

http://www.arn.se

Betalning

Bokat via http://www.booking.com

När man bokar via Booking kan man antingen betala direkt eller välja att endast lägga in sina kortuppgifter. Väljer man att endast lägga in sina kortuppgifter är inte bokningen betald och inga pengar kommer dras från kortet. Då betalar man istället vid incheckning. 

Mail, telefon eller drop-in

Ni betalar i normalt sett en natt i förskott och resterande vid incheckning. 

Bokat via vårt bokningssystem Sirvoy

Ni betalar vid bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Ordningsregler

Sopor

Sopstation finns i korsningen (se karta). Här finns behållare för hushållsavfall och glas. För plast, papper, metall och batterier hänvisar vi till Lits återvinningscentral. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta receptionen. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot och annat miljöfarligt avfall skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentral.

Plantering förbjuden

Plantering av blommor, träd eller buskar intill eller vid en stuga är strängt förbjuden.

Biltvätt 

Biltvätt får endast ske på anvisad plats (i detta fall närmaste biltvätt) och inte på den egna parkeringen. 

Säkerhet

Brandsäkerhetsutrustning kontrolleras och byts ut med jämna mellanrum av personal. Skulle dessa påvisa felfunktion under din vistelse vänligen kontakta personalen omgående.

Fordon

Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & trafikförsäkrad. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Parkering sker inom den egna campingplatsen eller på parkeringen. Vid felaktig parkering kan ersättning komma att krävas. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

Hundägare 

Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i  koppel, rasta inte hunden utanför någons stuga och/eller husvagn/husbil samt plocka alltid upp efter den. Hundar är heller ej tillåtna i de allmänna utrymmena (kök, tvättstuga, toaletter, omklädningsrum och duschar).

Parkering

Max en bil per stuga tillåts. Ytterligare bilar hänvisas till parkeringen framför receptionen. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering. Bilar som upptar annan campingtomt eller parkering kommer att få betala ersättning i form av en avgift motsvarande priset för campingplats under högsäsong.

Skötsel

Skötsel av tomten såsom gräsklippning och vattning blommor ombesörjes av personalen.

Utcheckning

Stugan ska lämnas i väl städad och iordningställt skick. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 550:-/påbörjad timma.

Besökare 

Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför receptionen.

Rökningsförbud 

Det är förbjudet att röka i alla gemensamma utrymmen och stugor på campingen. Om rökförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3.000 SEK. 

Störande uppträdande 

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23:00 och 07:00 ska det vara tyst på campingplatsen. Ersättning kan krävas av störande gäst/gäster. Eventuellt störande gäster kan tvingas att omedelbart lämna platsen. 

Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger Lits Camping rätt att:
 • Säga upp kontrakt med omedelbar verkan
 • Vid avvisning från området återbetalas ej vistelsen
 • Låsa igen platsens el-skåp eller stänga av el till stugan.
 • Kräva tillbaka nycklar som skall med omedelbar verkan återlämnas till receptionen.
 • Med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet samt campingens faciliteter. Vi har även på din bekostnad rätt att avlägsna fordon och utrustning.
 • Neka tillträde till campingens faciliteter

Om ovanstående anvisningar inte följs har Lits Camping rätt att neka hyrestagaren att  disponera husvagn, husbil och stuga fram till att anvisningar följs!

Kanot

Innan

Bokning 

Bokning sker via telefon eller mail. Mail föredras då det är lätt att missa detaljer över telefon. Vi gör alltid individuella kostnadsförslag efter just era behov och hjälper dig längs hela vägen att planera din kanottur med oss. 

Det som reserveras i samband med bokning är transportdatum, antal personer och kanoter. Övrig utrustning är mer flexibelt och kan bokas i efterhand eller på plats i mån av tillgänglighet.

Betalning 

Bokningen blir bekräftad först när vi mottagit förskottsbetalning. För kanotturer utgörs förskottsbetalningen av transportkostnaden till er startpunkt. Förskottsbetalning ska ske i samband med bokning annars kan vi inte garantera att ni får det datum ni önskar. 

Vi erbjuder faktura, onlinebetalning eller Swish. 

Avbokning 

Gratis avbokning upp 14 dagar innan avfärd med undantag för serviceavgiften på 27 SEK. 

Med mindre än 14 dagar innan avfärd tar vi ut en administrativ avgift på 500 SEK per transport och resterande förskottsbetalning återbetalas. 

Med mindre än 72 timmar innan avfärd återbetalas ingenting. 

OBS! Avbokning måste bekräftas av personal. Att inte dyka upp räknas inte som en avbokning och inga pengar kommer återbetalas.

OBS! Andra bokningsvillkor gäller under evenemang, för företag och stora grupper. Kontakta oss för mer information.

Transport 

Samling sker kl. 09:00 i receptionen på dagen för transport om inget annat har avtalats. Vi förväntar oss att hela sällskapet har packat färdigt och är redo att börja packa in i bilen och lasta kanoter. Vi går vi tillsammans igenom det sista inför er tur, skriver uthyrningskontrakt och löser betalning. 

Transport kan i vissa fall behöva samordnas med en annan grupp om nödvändigt. Dock ger det inte rätt till en rabatterad transportkostnad för de enskilda grupperna. 

Möjlighet att få tillgång till packtunnor kvällen innan finns för att ha god tid på sig att provpacka. Vänligen kontakta receptionen.

Områden 

Uthyrning av kanoter avses att användas på någon av Lits Camping kända vatten om inget annat är avtalat. Skall kanoten användas på annan plats som Lits Camping inte känner till skall blått paddelpass eller högre kunna uppvisas för minst en individ i gruppen. Denne bär då ett ansvar för övriga gruppen att se till att på ett säkert sätt genomföra turen. 

Dagshyra 

Förutom dom allmänna villkor har kunder som endast hyr över dagen ett ansvar att återlämna all utrustning senast en timme innan receptionen stänger. Vid förseningar eller problem att hinna tillbaka i tid vänligen kontakta oss snarast så vi vet att ni är i säkerhet och är påväg. 

Under

Egen risk 

All paddling sker på egen risk. Det är upp till varje individ vara medveten om de olika riskerna som medföljer paddling och se till att vara förberedd på dessa innan man ger sig ut. Att paddla kanot/kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar som kund att följa gällande sjöregler.

För företag och skolor förväntar vi oss att det finns minst en kunnig ledare som har ansvar över gruppen och att det finns försäkringar som täcker eventuella materiella skador eller i värsta fall personskador. 

Fråga oss gärna om ni vill ha hjälp att planera, har funderingar kring utrustning eller behöver hjälp med säkerhetstänk och riskbedömning. Se även http://www.kanotguiden.com för tips på säker paddling! 

Allemansrätten

Varje enskild individ bär ett eget ansvar att känna till Allemansrätten och agera därefter. Vid fiske skall varje enskild individ inneha ett giltigt fiskekort och följa gällande regler. 

Utrustning 

Det är obligatoriskt att alltid bära flytväst på vattnet. Lits Camping tar inget ansvar för skador som uppstår i samband med vårdslöst beteende.

Exempel på vårdslösa beteenden på vattnet kan vara: 

 • Ej bära flytväst 
 • Ej klä sig rätt 
 • Ej se till att dricka och äta 
 • Paddla där det är förbjudet att paddla 
 • Stå upp eller på annat sätt riskera att tippa kanoten
 • Överstiga max antal personer i en kanot

Exempel på vårdslöst beteende på land: 

 • Placera packtunnor/flytvästar för nära elden 
 • Skjutsa två kanoter på en kanotvagn samtidigt 
 • Dra kanoten över grus eller sten 
 • Ej förtöja kanoten ordentligt 
 • Ej ha ordning på utrustning såsom paddlar, yxor, spritkök m.m 
 • Överkonsumera alkohol/droger

Lits Camping har ett ansvar att se till att utrustningen som uthyrs är i ett sjödugligt och i övrigt funktionsdugligt skick. Sedan är det kundens ansvar att återlämna utrustningen i samma skick. Upptäcks ett fel eller brist på någon av utrustningen skall Lits Camping kontaktas omgående för att kunna åtgärda problemet. 

Lits Camping kan ej garantera att packutrymmen är helt vattentäta. Det är upp till kunden själv att skydda utrustning såsom värdesaker, sovsäckar och dylikt från vatten.

Efter

Återlämning av utrustning 

All utrustning skall städas ur och rengöras innan återlämning. Kanoter/kajaker skall återlämnas urtvättade och läggs med botten uppåt på lämplig plats. På kajaker skall äcven packutrymmen tömmas och tvättas ur. Följs inte detta kommer Lits Camping ta ut en avgift på minst 200 SEK per kanot/kajak. 

Vid återlämning skall skador eller brister på utrustning rapporteras omgående. Mindre utrustning som packtunnor, paddlar och flytvästar återlämnas i receptionen. Trangiakök/köksutrustning återlämnas diskade. 

Skador utrustning 

Vid skador som uppstått under kanotturen kan du bli ersättningsskyldig. Som kund riskerar du upp till 1000 SEK i självrisk vid normala skador.

Exempel på normala skador:

 • Större hål
 • Trasiga däck
 • Avbruten paddel
 • Trasig sits
 • Trasiga remmar
 • Trasig spännen

Vid grov oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig upp till 75% av inköpspriset för utrustningen eller kanoten.

Vid onormala skador kan du bli ersättningsskyldig upp till 75% av inköpspriset.

Exempel på onormala skador:

 • Brand
 • Skador som uppkommit vid egen transport av kanoten
 • Skador som uppkommit p.g.a kunden har överstigit max antal personer i kanoten

Vid paddling på ej anvisad plats kan du bli ersättningsskyldig upp till 75%

Exempel på ej anvisad plats:

 • Vattenfall
 • Förbjudna forsar
 • Kraftverk
 • Damm

Eventuellt uppkomna skador på hyrd utrustning debiteras kunden. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker. Totalförstörd utrustning ersätts av hyresgästen enligt följande:

Camping

Allmänna villkor

Incheckning

Incheckning sker från kl. 15:00 fram till receptionens stängning. Vänligen meddela oss i god tid om du räknar med sen ankomst.

Utcheckning

Om inte annat avtalats med receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen. Är platsen inte städad debiteras en städkostnad på minst 500 SEK och ytterligare 500 SEK för varje påbörjad timme.

Nycklar 

Du skall lämna igen samtliga nycklar till din campingtomt vid avresa. Om du glömmer det tar vi bort din nyckel ur systemet och du kommer debiteras den nya nyckelns kostnad + 300 SEK administrativ kostnad. Kostnaden kommer att faktureras.

Avbokningsvillkor
 1. Gratis avbokning upp till en vecka innan incheckning, förskottsbetalningen återfås med undantag för serviceavgiften på 27 SEK. 
 2. Med mindre än en vecka kvar tas en administrativ avgift på 250 SEK ut och eventuell resterande förskottsbetalning återbetalas. 
 3. Med mindre än 24 timmar kvar till incheckning tar vi första natten som administrativ avgift och eventuell resterande förskottsbetalningen återfås. 
 4. OBS! Avbokning måste bekräftas av personal. Att inte dyka upp räknas inte som en avbokning och inga pengar kommer återbetalas. 

Ombokning

Om du vill ändra datum för din bokning får du göra det närsomhelst utan extra kostnad – under förutsättning att det på det datum du vill byta finns ledigt.

Uppställning 

Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

Som gäst på Lits Camping är du skyldig att känna till och följa ordningsreglerna. Dessa kan löpande uppdateras. Du ansvarar för att själv hålla dig uppdaterad via http://www.litscamping.com

Skador/förlust

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, servicehus och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Den som skadar byggnader, material eller inventarier på campingen, eller gästers ägodelar, kan göras ersättningsskyldig.

Försäljning 

Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingens tillstånd. 

Åldersgräns 

Lits Camping är en familjecamping med en åldersgräns på 18 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.

Andrahandsuthyrning 

Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplatsen i andra hand. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Ordningsregler

Sopor

Sopstation finns i korsningen (se karta). Här finns behållare för hushållsavfall och glas. För plast, papper, metall och batterier hänvisar vi till Lits återvinningscentral. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta receptionen. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot och annat miljöfarligt avfall skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentral.

Parkering

Max en bil per campingplats tillåts. Finns inte plats för bilen på den hyrda campingplatsen hänvisas den till parkeringen framför receptionen. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering. Bilar som upptar annan campingtomt kommer att få betala ersättning i form av en avgift motsvarande priset för campingplats under högsäsong.

Plantering förbjuden

Plantering av blommor, träd eller buskar intill eller vid säsongstomt är strängt förbjuden.

Biltvätt 

Biltvätt och tvätt av husvagn/husbil får endast ske på anvisad plats (i detta fall närmaste biltvätt) och inte på den egna campingtomten. 

Skötsel

All skötsel av tomten med gräsklippning etc ombesörjes av campinggästen, Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m. Observera att tvätt av bil, husvagn eller husbil inte får ske på den egna tomten utan endast på anvisad plats.

Vinterunderhåll t.ex. Snöröjning och sandning ombesörjes av campinggästen på den egna tomten.

Säkerhet av vagn och tomt

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran. Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat.

Vid avflyttning

Tomten ska lämnas i väl städat och iordningställt skick och ska godkännas av representant från Lits Camping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 550:-/påbörjad timma. Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat borttages golv mm och körs till soptippen mot en debitering om 550:-/timma. Glöm inte att lämna tillbaka nyckel i receptionen. Görs inte detta kommer nyckeln tas bort ur systemet och kostnaden för en ny nyckel debiteras gästen.

Fordon

Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & trafikförsäkrad. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud. Endast en bil per campingplats är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Parkering sker inom den egna campingplatsen eller på parkeringen. Vid felaktig parkering kan ersättning komma att krävas. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

Besökare 

Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför receptionen.

Rökningsförbud 

Det är förbjudet att röka i alla gemensamma utrymmen på campingen. Om rökförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3.000 SEK. 

Hundägare 

Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i  koppel, rasta inte hunden utanför någons stuga och/eller husvagn/husbil samt plocka alltid upp efter den. Hundar är heller ej tillåtna i de allmänna utrymmena (kök, tvättstuga, toaletter, omklädningsrum och duschar).

Störande uppträdande 

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23:00 och 07:00 ska det vara tyst på campingplatsen. Ersättning kan krävas av störande gäst/gäster. Eventuellt störande gäster kan tvingas att omedelbart lämna platsen.

Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger Lits Camping rätt att:
 • Säga upp kontrakt med omedelbar verkan
 • Vid avvisning från området återbetalas ej vistelsen
 • Låsa igen platsens el-skåp eller stänga av el till stugan.
 • Kräva tillbaka nycklar som skall med omedelbar verkan återlämnas till receptionen.
 • Med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet samt campingens faciliteter. Vi har även på din bekostnad rätt att avlägsna fordon och utrustning.
 • Neka tillträde till campingens faciliteter

Om ovanstående anvisningar inte följs har Lits Camping rätt att neka hyrestagaren att  disponera husvagn, husbil och stuga fram till att anvisningar följs!

Säsongscamping

Reglerna nedan är ett tillägg för dig som säsongsgäst, som gäller utöver de allmänna ordningsreglerna för Lits Camping. 

Sommarsäsong

Sommarsäsong gäller perioden 01.05-30.09. Säsongshyra inbetalas i samband med incheckning. 

Vill man endast stå delar av perioden och väljer att betala månadsvis ska betalning ske senast den 28:e varje månad och gäller för kommande månad. 

Om inte betalning sker enligt de angivna villkoren har campingplatsen rätt att kvarhålla husvagn/husbil som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera vagnen förrän hyran är fullt betald förutsatt att det aktuella beloppet inte är ringa.

Vintersäsong 

Vintersäsong gäller perioden 01.10-30.04. Säsongshyra inbetalas i samband med incheckning. 

Vill man endast stå delar av perioden och väljer att betala månadsvis ska betalning ske senast den 28:e varje månad och gäller för kommande månad. 

Om inte betalning sker enligt de angivna villkoren har campingplatsen rätt att kvarhålla husvagn/husbil som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera vagnen förrän hyran är fullt betald förutsatt att det aktuella beloppet inte är ringa.

Vinterunderhåll t.ex. Snöröjning och sandning ombesörjes av campinggästen på den egna tomten.

Vinterunderhåll t.ex. Snöröjning och sandning ombesörjes av campingpersonal på huvudvägar. Lits Camping förbinder sig att inom 24h från att kund kontaktar oss möjliggöra framkomst*.

*Undantag kan förekomma t.ex. Vid extrema väderförhållanden eller Force majeure.

Hyreskontrakt

Vid incheckning ska fullständigt hyreskontrakt skrivas under med Lits Camping. Hyresgästen har huvudansvaret för att besöka receptionen och skriva under hyreskontraktet i samband med incheckning.

I kontraktet anges hyresvillkor, vilken campingplats säsongsgästen hyr av Lits Camping och vilka nycklar gästen får i samband med incheckning. Lits Camping tar i samband med incheckning personliga uppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer på samtliga personer som skall bo i husvagnen/husbilen med undantag för barn under 15 år. 

Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. Vid avtalsperiodens utgång ansvarar campinggästen för att lämna tillbaka nycklar. OBS! Avtalet upphör även utan uppsägning om betalning för kommande månad uteblir.

Vinteruppställning

Lits Camping erbjuder även vinteruppställning av husvagn/husbil mot en kostnad av 495 SEK/månad exkl. el och 995 SEK/månad inkl. el. Separat avtal tecknas för vinteruppställning. Lits Camping förbehåller sig rätten att välja vilka gäster som erbjuds vinteruppställning.

Vid inflyttning

Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt tagits med Lits Camping. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt.

Betalning 

Betalning sker via faktura, Swish eller på plats i receptionen. En faktureringsavgift på 27 SEK tillkommer om man väljer att betala via faktura. Önskemål om uppskjuten betalning kan beviljas mot ränta. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift på 60 SEK per tillfälle samt dröjsmålsränta med 8% per påbörjad 30-dagarsperiod.

Generella byggregler

Förutom traditionellt förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul och skall på kort varsel kunna flyttas. Följande regler gäller på Lits Camping:

– Förtält, standbytält samt spiketält (monterade i sektioner o lätt nedtagbara) är tillåtna med maximalt en bredd som är lika som husvagnens bredd.

– Trädäck får byggas inom den egna campingplatsen. Trädäck, stenläggning el. dyl. utanför den egna campingplatsen är inte tillåtet.

– Stenläggning inom den egna campingplatsen är inte tillåtet.

– Inga räcken, murar, plank eller staket får uppföras varken i anslutning till trädäck eller i gräns mot annan campingplats.

– Inga planteringar i mark får utföras. Växter får planteras enbart i krukor och ska placeras inom den egna campingplatsen.

– Förvaringsutrymmen t.ex dynboxar och liknande tillåts på trädäcket med en höjd på max 1,1 m.

– Brandskyddsavstånd på 4 m mellan husvagnarna ska hållas.

– Husvagnar får inte byggas upp för att frigöra utrymme under husvagnen för förvaring.

– Trappor och bryggor tillåts inte (med undantag för campingens allmänna brygga och de trappor som tekniska förvaltningen kommer att uppföra i förutbestämda lägen.)

Andrahandsupplåtelse

Säsongsplats får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är strängt förbjudet och det är inte tillåtet att skriva sig på campingen. Säsongsgäst är de som tillhör familjen och som är bosatta på samma adress. Husdjur är välkomna men först efter överenskommelse med Lits Camping. Uthyrning eller utlåning av säsongsplats eller ekipage på plats är förbjuden. 

Godkännande av regelverk

I samband med att gäst betalat sin säsongsavgift bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

Lits Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger.

Hyresgästen har ansvar för att egna besökare följer de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Det regelverk som finns på hemsidan är alltid det som gäller.

Uppdatering av regelverk kan komma att ske, som säsongsgäst ansvarar du för att hålla dig uppdaterad om, samt följa, regelverket. Säsongs- eller månadshyra återbetalas ej vid avbokning. 

GDPR

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Om du bokar boende hos oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning.

Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning.

När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Lits Camping & Kanot behandlar dess personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Information vi kan komma att samla in från dig:
 1. Identitetsuppgifter t.ex. namn
 2. Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 3. IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
 4. Önskemål och övriga behov
 5. Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar ett handikappanpassat rum)
 6. Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om ditt resesällskap)
 7. Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
Vilken information om dig samlar vi in?

Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Vi kan samla in personuppgifter direkt från dig då du använder våra bokningssystem (Sirvoy, Booking.com).

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underleverantörer, exempelvis som tillhandahåller IT-tjänster eller bistår oss med analys eller statistik. Vi lämnar bara ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till polisen om vi enligt lag skulle vara skyldiga till det.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi håller vår Integritetspolicy uppdaterad och vi kommer att publicera våra uppdateringar på denna hemsida. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 7 september 2018.

Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Lits Camping att vidta rättelseåtgäder.

Begäran om registerutdrag: Du har rätt att få information om hur Lits Camping behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en egenhändigt undertecknad begäran till Lits Camping.

Brevet skickas till:
Lits Camping
Lillsjöhögen 275
831 91 Östersund

Kontaktinformation